Iskolai Közösségi Szolgálat


A Kn. törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti – így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kialakításában is szerepet játszik.

Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényen túl a 110/2012. (VI.04) Korm. rendelet (NAT), a 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet, a közérdekű önkéntességről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a 1068/2012. (III.20.) Korm. határozat (nemzeti önkéntes stratégia 2011-2020), a 2011. évi CLXXV. törvény (civil törvény)

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

Megvalósítása:
1. Iskolai koordinátort jelöl ki az intézményvezető, aki munkaköri feladataként látja el a tevékenységet és felelős:
            - a tanulók felkészítéséért, mentorálásért, pedagógiai feldolgozásért,
            - a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért,
            - adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért,
            - a tanulók bevonásáért
            - a tanulók tevékenységének elismeréséért.
Az iskolában további mentor – aki a tanulók lelki fejlődésével foglalkozik, valamint a fogadó szervezetnél szakmai koordinátor – aki a tanulók munkáját irányítja – vesz részt a folyamatban.

2. A már meglévő jó gyakorlatok és ötletek összegyűjtése, helyi és intézményen belüli lehetőségek feltérképezése a tantestület, tanulók, szülők segítségével.
Lehetséges tevékenységi körök:
            - környező intézmények: részvétel önkormányzati feladatok ellátásában (egészségügyi, szociális, gyermekintézményekben)
            - egyéni gondozási lehetőségek (idősek, fogyatékkal élők)
            - civil szervezetek tevékenységében részt venni
            - egyházi szervezetek tevékenységében szerepet vállalni.
A közösségi szolgálat területei:
            - egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani)
            - szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani)
            - oktatási
            - kulturális és közösségi
            - környezet- és természetvédelmi
            - katasztrófavédelmi
            - közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel

3. A fogadó szervezetekkel az iskola együttműködési megállapodást köt. A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.
A szülők támogató szerepére számítunk a program során: ötletek, lelki kísérés, szállítás… egyéb tevékenységekben.

4. A 9-11. évfolyamos tanulók számára lehetőség szerint három évre arányosan elosztva szervezzük meg a legalább 50 órás közösségi szolgálatot. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható.
Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető.
Figyelembe kell venni, hogy
            - 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,
            - 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,
            - 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.
A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

5. A közösségi szolgálat dokumentálása
A tanulók
            - jelentkezési lapot töltenek ki, amely tartalmazza a szülő beleegyező nyilatkozatát is,
            - naprakészen kötelesek közösségi szolgálati naplójukat vezetni: mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytattak, esetleges reflexiók megfogalmazása,

Az iskola
a) koordinátora
            - az iskola dokumentumaiban rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat,
            - az éves munkatervben rögzíti a felelősöket, feladatokat,
            - együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, rögzíti az egyes feladatköröket
            - a jelentkezési lapok alapján elkészíti a beosztást,
            - intézményváltás esetén igazolást ad ki a teljesítésről,
            - megszervezi az iskolai szintű programzárást.
b) osztályfőnök
            - a diák szolgálati naplója alapján naplóban, törzskönyvben, bizonyítványban rögzíti a teljesített órák számát,
            - kapcsolatot tart, támogatást nyújt a diákoknak, feldolgozza velük az élményeket (osztályfőnöki órai beszélgetés, értékelő lap, poszterek, stb)
Akkor adható a tanulónak érettségi bizonyítvány, ha a bizonyítványában szerepel az 50 óra közösségi szolgálat igazolása.

A Logikusakk Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület a következő középiskolákkal  rendelkezik egyúttmúködési megállapodással az Iskolai Közösségi szolgálattal kapcsolatban:

1.Szent István Gimnázium Kalocsa

http://www.szig-kalocsa.sulinet.hu/

2.Kecskeméti  Katona József Gimnázium

http://kjg.hu/

3.Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma

http://www.hunyadim.hu/

4.Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakgimnáziuma-Baja

http://www.mnamk.hu/

5.Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolája és Szakiskolája-Kalocsa

http://www.kossuth-kalocsa.hu/

6. Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma Szakközépiskolaija és Kollégiuma.

http://www.dozsakalocsa.hu/

Együttműködési megállapodás letöltése

Letölthető dokumentumok az Idskola Közösségi Szolgálathoz:

Az Iskola Közösségi Szolgálat

Dokumentumminták a a közösségi szolgálat megszervezéséhez

Törvényi háttér

További Információk a Internten  az Iskolai Közösségi Szolgálatról:

Az Iskolai Közösségi Szolgálat hivatalos honlapja

Iskolai közösségi szolgálat: gyakori kérdések & válaszok

A Logikusakk Oktatási és Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület  aktuális felhívásai az Iskolai Közösségi Szolgálat elvégzésée:

Bővebben